Drukuj

Program szkolenia


Tytuł

Opis

     Czas trwania

Wprowadzenie

Wzajemne zapoznanie się prowadzącego i uczestników. Krótkie przedstawienie tematyki szkolenia. Ustalenie zasad obowiązujących w trakcie szkolenia

10 minut

Podstawowe
definicje i zasady

Definicja ryzyka w ogóle oraz ryzyka kredytowego jako specyficznego ryzyka biznesowego. Konfrontacja tradycyjnego podejścia do ryzyka oraz współcześnie dominującego zgodnego ze standardem ISO 31000. Koncepcja zarządzania ryzykiem w organizacji. Specyfika zarządzania ryzykiem kredytowym kredytów masowych

         35 minut

Ryzyko kredytowe
z punktu widzenia regulatora oraz instytucji nadzorczych

Omówienie podstawowych regulacji prawnych i zaleceń organów nadzorczych dotyczących ryzyka kredytowego: zasady zarządzania ryzykiem – Komitet Bazylejski, Komisja Europejska i legislacje krajowe, rekomendacje KNF oraz zalecenia KSKOK

         45 minut

Przerwa na kawę

         15 minut

Ćwiczenie – dochodowość portfela.

Prezentacja wpływu ryzyka kredytowego na dochodowość i przypływy gotówki w hipotetycznym portfelu kredytów ratalnych. Obliczenie maksymalnej dopuszczalnej stopy strat kredytowych.

45 minut

Praktyka zarządzania ryzykiem kredytowym – część I

System zarządzania ryzykiem kredytowym, strategia i polityka zarządzania ryzykiem. Metodologia określania apetytu na ryzyko, limitów zaangażowania i powiązanie celów sprzedażowych z celami zarządzania ryzykiem.

45 minut

Przerwa na lunch

60 minut

Praktyka zarządzania ryzkiem kredytowym – część II

 

Monitorowanie ryzyka kredytowego – podstawowe parametry i pojęcia: portfel/wartość należności/ekspozycja, zaległości, koszyki opóźnienia, miary vintage, roll-rates, miary ryzyka kredytów rewolwingowych. Metodyka tworzenia rezerw oraz proces monitorowania ryzyka – zalecenia. Kontrola systemu zarządzania ryzykiem – podział ról i proces.

 

45 minut

Praktyka zarządzania ryzykiem – dyskusja moderowana

Uczestnicy będą mili okazję do wymiany spostrzeżeń, przemyśleń oraz najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym.

45 minut

Przerwa na kawę

15 minut

Szczególne techniki zarządzania ryzykiem – część I

Ocena wiarygodności i zdolności kredytowej klientów indywidualnych. Parametry ryzyka pojedynczej ekspozycji kredytowej: poziom obciążenia dochodów (DTI) -  wartość początkowa, zmiana w czasie, sposób monitorowania, definicja prze-kredytowania; skoring i rating, weryfikacja informacji, przeciwdziałanie wyłudzeniom

45 minut

Szczególne techniki zarządzania ryzykiem – część II – ćwiczenie praktyczne.

Przegląd jakości portfela w oparciu o modelowy raport. Zawartość raportu, prezentacja miar, interpretacja wyników, prezentacja możliwości wykorzystania w procesie decyzyjnym.

45 minut

Podsumowanie szkolenia

Pytania i dyskusja zamykająca

20 minut

Słowo od Organizatora (Witold Komorowski TZ SKOK SKA)

Oferta TZ SKOK SKA: Szkolenie z zarządzania ryzykiem kredytowym dla Menadżerów Ryzyka w SKOK i  Usługa Syntetyczny Raport Ryzyka Kredytowego.

10 minut

 

 

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.