Kontakt

Oferta handlowa

Drukuj

usługa konsultancka z zakresu polityki personalnej

W ramach realizowanej przez Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. S.K.A. obsługi konsultanckiej z zakresu polityki personalnej wyróżnić należy następujące działania:

  • opieka konsultancka z zakresu polityki personalnej,
  • monitoring fluktuacji,
  • monitoring mobbingowy,
  • prowadzenie Exit Interview,
  • wsparcie procesu adaptacji nowozatrudnianych pracowników,
  • Employer Branding,
  • opracowywanie dokumentów wewnętrznych z zakresu polityki personalnej,
  • opracowywanie projektów z zakresu polityki personalnej,
  • realizacja programu praktyk i staży.

Opieka konsultancka z zakresu polityki personalnej

Opieka konsultancka z zakresu polityki personalnej obejmuje świadczenie bieżących usług doradczych związanych ze wspomaganiem pracowników placówek sprzedażowych, w szczególności kadry kierowniczej, w doskonaleniu interpersonalnych aspektów pracy.

Monitoring fluktuacji i monitoring mobbingowy

Monitoring fluktuacji i monitoring mobbingowy polegają na prowadzeniu wywiadów bezpośrednio w placówkach sprzedażowych, które umożliwiają identyfikację niepożądanych zachowań wpływających na niesprzyjającą efektywnej pracy atmosferę.

Prowadzenie Exit Interview

Prowadzenie Exit Interview obejmuje prowadzenie wywiadów telefonicznych z pracownikami odchodzącymi z pracy na podstawie własnej decyzji. W drodze tych rozmów pozyskuje się szczegółowe informacje o przyczynach decyzji o rezygnacji z pracy oraz okolicznościach jej podjęcia. Ustalenia poczynione w drodze Exit Interview umożliwia ocenę atmosfery i warunków pracy w komórce, z której ten pracownik odchodzi, a tym samym pozyskiwanie informacji pozwalających na doskonalenie działania tej komórki oraz organizacji jako całości.

Wsparcie procesu adaptacji nowozatrudnianych pracowników

Wsparcie procesu adaptacji nowozatrudnianych pracowników to złożony proces polegający na monitorowaniu przebiegu adaptowania się takiej osoby w nowym środowisku pracy. Stosowanie bezpośrednich rozmów z takimi pracownikami oraz ich przełożonymi pozwala na identyfikowanie powstających w pierwszym okresie pracy problemów i ich rozwiązywania. Proces ten minimalizuje negatywne skutki ewentualnych odejść nowo - wyrekrutowanych pracowników.

Employer Branding

Employer Branding to podejmowanie działań polegających na budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. Na działania te składają się akcje promocyjne realizowane na uczelniach i targach pracy oraz tworzenie wizerunkowych artykułów promocyjnych.

Opracowywanie dokumentów wewnętrznych z zakresu polityki personalnej

Opracowywanie dokumentów wewnętrznych z zakresu polityki personalnej to kompleksowa usługa polegająca na tworzeniu materiałów konstytutywnych oraz informacyjnych zapewniających skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Przykładowymi dokumentami w tym zakresie mogą być: opisy stanowisk pracy, regulaminy i instrukcje działań zarządczych, kodeks dobrych praktyk, procedury regulujące zasady postępowania w określonych sytuacjach (np. procedury antymobbingowe).

Opracowywanie projektów z zakresu polityki personalnej

Opracowywanie projektów z zakresu polityki personalnej to świadczenie usług obejmujących tworzenie rozwiązań zarządczych i rozwojowych odpowiadających specyficznym i konkretnym potrzebom organizacji. Przykładowymi działaniami w tym zakresie mogą być: optymalizacja struktury organizacyjnej, zbudowanie i wdrożenie ścieżek kariery, opracowanie programów działań integrujących zespoły i podnoszących jakość i efektywność komunikacji między pracownikami. Przykładem działania jest audyt personalny, czyli przedsięwzięcie polegające na diagnozowaniu potencjału pracowników w oparciu o metodologię Development Center.

Realizacja programu praktyk i staży

Realizacja programu praktyk i staży to koordynacja współpracy z uczelniami lub szkołami w celu umożliwienia studentom i uczniom nabywania wiedzy zawodowej w placówkach sprzedażowych. Prowadzenie tego typu programów pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

 
 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Stefczyk Leasing
Twoja SKOK
SKOK Nike
Stefczyk Finanse
Asekuracja Sp. z o.o.
SKOK Ubezpieczenia
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Spółdzielczy Instytut Naukowy
Apella S.A.
Kasa Jowisz
Kasa Unii Lubelskiej
Kasa Wspólnota
Kasa Wybrzeże
Kasa Stefczyka
Kasy Stefczyka
Kasa Polska
 
Współpracują z nami:

Dostepne usługi:

Na skróty:

 
2011 © TZ SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.